Финансови отчети

31-01-2022 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2021г.

Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Чвтвърто тримесечие на 2021г.

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *

Пояснителни бележки към уведомление за финансовото състояние към 31.12.2021

Информация по Приложение №4 на Наредба №2 на КФН към 31.12.2021

Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия *

01-11-2021 Тримесечен отчет за периода 01-01-2021 -- 30-09-2021 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100007116.

Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2021 -- 30-09-2021 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100007116.

Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия *

Отчет за спазването на определени финансови показатели от емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия *

Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем *

Отчет за състоянието на обезпечението *

01-11-2021 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2021г.

Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2021г.

Финансов отчет по МСС *

Информация чл.7 по Регламент 596/2014*

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор **

Вътрешна информация *

Декларации от отговорните лица *

Междинен доклад за дейността *

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *

Допълнителна информация *

Декларации от отговорните лица *

30-07-2021 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2021г.

Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2021г.

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *

Допълнителна информация *

Междинен доклад за дейността *

Вътрешна информация *

Декларации от отговорните лица *

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *

Информация чл.7 по Регламент 596/2014

Финансов отчет по МСС *

30-07-2021 Тримесечен отчет за периода 01-01-2021 -- 30-06-2021 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100007116.

Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2021 -- 30-06-2021 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100007116.

Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем *

Отчет за състоянието на обезпечението *

Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия *

Отчет за спазването на определени финансови показатели от емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия *

05-05-2021 Тримесечен отчет за периода 01-01-2021 -- 31-03-2021 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100007116.

Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2021 -- 31-03-2021 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100007116.

Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем *

Отчет за спазването на определени финансови показатели от емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия *

Отчет за състоянието на обезпечението *

Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия *

05-05-2021 Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2021г.

Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2021г.

Допълнителна информация *

Информация чл.7 по Регламент 596/2014

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *

Финансов отчет по МСС *

Вътрешна информация *

Междинен доклад за дейността *

Декларации от отговорните лица *

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *

01-04-2021 Годишен отчет за 2020г.

Астера I ЕАД-Варна публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2020г.

Заверен от регистриран одитор финансов отчет *

Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *

Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППКЦ

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *

Одиторски доклад *

01-02-2021 18:11 Тримесечен отчет за периода 01-01-2020 -- 31-12-2020 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100007116.

Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2020 -- 31-12-2020 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100007116.

Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия *

Отчет за спазването на определени финансови показатели от емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия *

Отчет за състоянието на обезпечението *

Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем *

01-02-2021 18:10 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2020г.

Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2020г.

Прикачени файлове:

Вътрешна информация *

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *

Декларации от отговорните лица *

Допълнителна информация *

Междинен доклад за дейността *

информация по чл.7 от регламент 596/2014

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *

Финансов отчет по МСС *

30-10-2020 16:33 Тримесечен отчет за периода 01-01-2020 -- 30-09-2020 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100007116.

Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2020 -- 30-09-2020 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100007116

Прикачени файлове:

Отчет за състоянието на обезпечението *

Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем *

Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия *

Отчет за спазването на определени финансови показатели от емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия *

30-10-2020 16:33 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2020г.

Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2020г.

Прикачени файлове:

Декларации от отговорните лица *

Вътрешна информация *

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *

Допълнителна информация *

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *

Междинен доклад за дейността *

Финансов отчет по МСС *

информация по чл.7 от регламент 596/2014

30-09-2020 14:15 Тримесечен отчет за периода 01-01-2020 -- 30-06-2020 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100007116.

Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2020 -- 30-06-2020 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100007116.

Прикачени файлове:

Отчет за спазването на определени финансови показатели от емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем *

Отчет за състоянието на обезпечението *

Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

30-09-2020 14:14 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2020г.

Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2020г.

Прикачени файлове:

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация

Финансов отчет по МСС

Допълнителна информация

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Декларации от отговорните лица

информация по чл.7 от регламент 596/2014

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

30-09-2020 13:46 Тримесечен отчет за периода 01-01-2020 -- 31-03-2020 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100007116.

Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2020 -- 31-03-2020 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100007116.

Прикачени файлове:

Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за състоянието на обезпечението

Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем *

Отчет за спазването на определени финансови показатели от емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

30-09-2020 13:46 Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2020г.

Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2020г.

Прикачени файлове:

Допълнителна информация

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Вътрешна информация

информация по чл.7 от регламент 596/2014

Декларации от отговорните лица

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *

Междинен доклад за дейността *

Финансов отчет по МСС

30-01-2020 19:31 Тримесечен отчет за периода 01-01-2019 -- 31-12-2019 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100007116.

Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2019 -- 31-12-2019 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100007116.

Прикачени файлове:

Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за състоянието на обезпечението

Отчет за спазването на определени финансови показатели от емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем

30-01-2020 19:29 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2019г.

Прикачени файлове:

Информация по чл.7 от регламент 596/2014

Допълнителна информация

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Финансов отчет по МСС

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация

Декларации от отговорните лица

30-10-2019 18:19 Тримесечен отчет за периода 01-01-2019 -- 30-09-2019 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100007116.

Прикачени файлове:

Отчет за спазването на определени финансови показатели от емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за състоянието на обезпечението

Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем

30-10-2019 18:19 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2019г.

Прикачени файлове:

Финансов отчет по МСС

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Вътрешна информация

Междинен доклад за дейността

Декларации от отговорните лица

Информация по чл.7 от регламент 596/2014

Допълнителна информация

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

30-04-2019 Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2019г.

Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2019 г.

Прикачени файлове:

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Финансов отчет по МСС

Вътрешна информация

Междинен доклад за дейността

Допълнителна информация

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

информация по чл.7 от регламент 596/2014

Декларации от отговорните лица

01-04-2019 Годишен отчет за 2018г.

Астера I ЕАД-Варна публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.

Прикачени файлове:

Одиторски доклад

Заверен от регистриран одитор финансов отчет

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица

Архив >>