Финансови отчети

30-01-2020 19:31 Тримесечен отчет за периода 01-01-2019 -- 31-12-2019 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100007116.

Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2019 -- 31-12-2019 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100007116.

Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за състоянието на обезпечението

Отчет за спазването на определени финансови показатели от емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем

30-01-2020 19:29 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2019г.

Информация по чл.7 от регламент 596/2014

Допълнителна информация

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Финансов отчет по МСС

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация

Декларации от отговорните лица

30-10-2019 18:19 Тримесечен отчет за периода 01-01-2019 -- 30-09-2019 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100007116.

Отчет за спазването на определени финансови показатели от емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за състоянието на обезпечението

Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем

30-10-2019 18:19 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2019г.

Финансов отчет по МСС

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Вътрешна информация

Междинен доклад за дейността

Декларации от отговорните лица

Информация по чл.7 от регламент 596/2014

Допълнителна информация

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

30-04-2019 Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2019г.

Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2019 г.

Прикачени файлове:

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Финансов отчет по МСС

Вътрешна информация

Междинен доклад за дейността

Допълнителна информация

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

информация по чл.7 от регламент 596/2014

Декларации от отговорните лица

01-04-2019 Годишен отчет за 2018г.

Астера I ЕАД-Варна публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.

Прикачени файлове:

Одиторски доклад

Заверен от регистриран одитор финансов отчет

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица

Архив >>