Финансови отчети

30-01-2020 19:31 Тримесечен отчет за периода 01-01-2019 -- 31-12-2019 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100007116.

Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2019 -- 31-12-2019 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100007116.

Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за състоянието на обезпечението

Отчет за спазването на определени финансови показатели от емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем

30-01-2020 19:29 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2019г.

Информация по чл.7 от регламент 596/2014

Допълнителна информация

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Финансов отчет по МСС

Междинен доклад за дейността

Вътрешна информация

Декларации от отговорните лица

30-10-2019 18:19 Тримесечен отчет за периода 01-01-2019 -- 30-09-2019 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100007116.

Отчет за спазването на определени финансови показатели от емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

Отчет за състоянието на обезпечението

Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем

30-10-2019 18:19 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2019г.

Финансов отчет по МСС

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Вътрешна информация

Междинен доклад за дейността

Декларации от отговорните лица

Информация по чл.7 от регламент 596/2014

Допълнителна информация

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

14.10.2019

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.100ц ал.2 т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 40 850/четиридесет хиляди осемстотин и петдесет/ евро и плащане на главница в размер на левовата равностойност на 400 000 /четиристотин хиляди/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.

Архив >>