Публична информация

14-09-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.100ц, ал.2, т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане с дата на падеж 14.09.2020 г., в размер на левовата равностойност на 31 672,13 /тридесет и една хиляди шестстотин седемдесет и две евро и 13 цента/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.

28-05-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

АСТЕРА I ЕАД,ЕИК 103872649, представя Документ за актуализация на проспект на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100007116

Прикачени файлове:

Документ за актуализация на проспекта

28-05-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уважаеми Дами и Господа, Уведомяваме ви, че на проведено на 26.05.2020 г. извънредно Общо събрание на облигационерите на “АСТЕРА I” ЕАД за промени в условията по облигационната емисия на дружеството с ISIN код BG2100007116, беше взето решение за следните промени:

1.1.Удължаване срока на облигационната емисия до месец септември 2025г.

1.2.Установяване на гратисен период за главнични плащания до м.септември 2021г.

1.3. Промяна на размера за плащанията по облигационния заем, като непогасена главница в размер на 1 400 000 евро да бъде разсрочена на пет равни вноски, както следва:

  • м. септември 2021 г. - 280 000 евро

  • м. септември 2022 г.- 280 000 евро

  • м. септември 2023 г. – 280 000 евро

  • м. септември 2024 г. – 280 000 евро

  • м. септември 2025 г. – 280 000 евро

1.4. Всички останали параметри по облигационния заем остават непроменени

Прикачени файлове:

Информационен документ по чл.100б, ал.7 от ЗППЦК

Протокол от ОСО от 26.05.2020 г.

11-05-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Астера I ЕАД представя покана за свикване на Общо събрание на облигационерите и материали.

Материали - образец на пълномощно

Покана за Общо събрание на облигационерите на 26.05.2020 година

30-03-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Астера I ЕАД относно удължени срокове за публично представяне финансова информация през 2020 г.

Уведомление удължени срокове финансова информация през 2020 г.

16.03.2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.100ц, ал.2, т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане с дата на падеж 14.03.2020 г., в размер на левовата равностойност на 31 350,00 /тридесет и една хиляди триста и петдесет/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.

29-01-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

В изпълнение на Регламент 596 (ЕС)/2014 г. и Наредба №2 на КФН, СД на емитента АСТЕРА I ЕАД с ЕИК 103872649 уведомява, че на 23.01.2020 г. под № 20200123164818 в Търговския регистър при Агенция по вписванията по партидата на дружеството e отразена промяна в членския състав на Съвета на директорите.

Разпечатка от ТР, актуален статус на дружеството към 23.01.2020г.

14-10-2019 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.100ц ал.2 т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 40 850/четиридесет хиляди осемстотин и петдесет/ евро и плащане на главница в размер на левовата равностойност на 400 000 /четиристотин хиляди/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.

14-03-2019 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.100ц ал.2 т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че на 14.03.2019 г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 40 150,00 /четиридесет хиляди сто и петдесет/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.

14-09-2018 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.100ц ал.2 т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че на 14.09.2018 г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 49 900,00 /четиридесет и девет хиляди и деветстотин/ евро и плащане на главница в размер на левовата равностойност на 400 000 /четиристотин хиляди/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.

14-03-2018 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.33 ал.1 т.3, във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че на 13.03.2018 г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 49 100/четиридесет и девет хиляди и сто/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.

14-09-2017 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.33 ал.1 т.3, във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че на 13.09.2017 г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 56 700,00 /петдесет и шест хиляди и седемстотин/ евро и плащане на главница в размер на левовата равностойност на 300 000 /триста хиляди/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.

АРХИВ >>