Публична информация

30-03-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Астера I ЕАД относно удължени срокове за публично представяне финансова информация през 2020 г.

Уведомление удължени срокове финансова информация през 2020 г.

16.03.2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.100ц, ал.2, т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане с дата на падеж 14.03.2020 г., в размер на левовата равностойност на 31 350,00 /тридесет и една хиляди триста и петдесет/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

В изпълнение на Регламент 596 (ЕС)/2014 г. и Наредба №2 на КФН, СД на емитента АСТЕРА I ЕАД с ЕИК 103872649 уведомява, че на 23.01.2020 г. под № 20200123164818 в Търговския регистър при Агенция по вписванията по партидата на дружеството e отразена промяна в членския състав на Съвета на директорите.

Разпечатка от ТР, актуален статус на дружеството към 23.01.2020г.