Публична информация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

В изпълнение на Регламент 596 (ЕС)/2014 г. и Наредба №2 на КФН, СД на емитента АСТЕРА I ЕАД с ЕИК 103872649 уведомява, че на 23.01.2020 г. под № 20200123164818 в Търговския регистър при Агенция по вписванията по партидата на дружеството e отразена промяна в членския състав на Съвета на директорите.

Разпечатка от ТР, актуален статус на дружеството към 23.01.2020г.