targ_resized.jpg

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА -

таксиметрова стоянка, находяща се пред хотел „Астера“ к.к. Златни пясъци

Наемният период е конкретизиран в договора за наем, като същият не обхваща сезон лято' 2021

ОБЯВЛЕНИЕ

„Астера I“ ЕАД , със седалище и адрес на управление гр. Варна, к.к. Св. Св Константин и Елена, ЕИК 103872649

ОБЯВЯВА

на интересуващите се, че от 10:00 ч. на 04.11.2019 г. в хотел „Астера“,к.к. Златни пясъци, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на търговски обект - таксиметрова стоянка, находяща се пред хотел „Астера“ к.к. Златни пясъци, наричан по-долу Обекта. Начална годишна наемна цена – 2800,00 лева /две хиляди и осемстотин лева/без ДДС.

Условията на обявените наемни правоотношения се съдържат в проект на договор за наем, който, заедно с останалите характеристики за съответния обект се съдържат в процедурната документация, намираща се в хотел „Астера“, к.к. Златни пясъци, които са на разположение на кандидатите от 30.10.2019 година.

За участие, до 3 /три/ работни дни – предхождащи датата на търга, кандидатите следва да преведат в банковата сметка или заплатят на касата на дружеството депозит за участие в размер на 280,00 /двеста и осемдесет/ лева. В същия срок, предварително кандидатите следва да депозират своите оферти, презентации и изискуеми удостоверения за съответния обект пред администрацията на дружеството.

Освен приложените доказателства за платен депозит, при подаване на заявлението за участие, се прилагат и следните документи: - заявление по Образец; - в случай, че кандидатът се представлява от пълномощник - оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно; - изискуеми удостоверения.

С подаване на съответните документи всеки кандидат декларира, че е направил оглед и е запознат, и приема състоянието на съответния обект, такова каквото е, както и че приема тръжните условия, и условията на приложения към процедурната документация, проект за договор за наем.

Явният търг се провежда с начална годишна наемна цена от 2800,00 /две хиляди и осемстотин/ лева без ДДС, а стъпката на наддаване е 50,00 /петдесет/ лева.

Договорът за наем се сключва с предложилия най-висока цена. Договор за наем може да бъде сключен и с лице, което не е предложило най-висока цена, но има добра финансова обезпеченост и/или по-добър опит.

Наемодателят може и да не сключи договор за наем, независимо, че се е явил кандидат/кандидати, ако прецени, че това е нецелесъобразно предвид фирмения и търговски профил на кандидатите или тяхната финансова обезпеченост.

С избрания съобразно горните критерии кандидат се сключва договор в срок от 3 /три/ дни след провеждане на търга, като платеният депозит за участие се преобразува на авансово заплатена наемна вноска по договора за наем. Спечелилият търга кандидат се задължава да заплати оставащата сума по годишната наемна цена до 07.11.2019 г. по посочената банкова сметка или на място в касата на дружеството. IBAN: BG23 CECB 9790 1036 1365 03

В случай, че в посочения по-горе 3 /три/ дневен срок спечелилият търга кандидат не подпише договор, „Астера I“ ЕАД сключва договор за наем с втория избран/класиран кандидат, като заплатеният депозит от обявения за спечелил кандидат, но не подписал договора за наем, остава в полза на „Астера I“ ЕАД и не подлежи на възстановяване. В настоящия случай се прилагат разпоредбите на чл.12 от ЗЗД, регламентиращи пред договорната отговорност на страните.

Платеният депозит на не спечелилите търга, с изключение на този, който се задържа от дружеството, заплатен от спечелилия търга кандидат, но не подписал договора в срок, се възстановява обратно до 7 /седем/ работни дни на посочена банкова сметка.

За справки: 052/ 359 999

e-mail: k.kostadinova@asterahotel.com

Настоящият търг се провежда при съответно прилагане на разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГА

  1. Съдържание на тръжната документация:

1.1. Проект на договор за наем;

1.2. Декларация за оглед на обекта;

1.3. Декларация за запознаване с тръжната документация и приемане на условията за участие в търга;

1.4. Заявление за участие – по Образец.